Urodziny w wiosce indiańskiej

URODZINY ORGANIZUJEMY PRZEZ OKRĄGŁY ROK
W WIOSCE INDIAŃSKIEJ I W PRACOWNI CERAMICZNEJ.


zobacz film z naszej wioski

Wioska Indiańska Pocahontas to wymarzone miejsce do urządzenia fantastycznych urodzin zarówno dla dzieci jak i dorosłych. To wspaniałe przeżycie pozwala połączyć uroczystość wraz ze zdrowym, aktywnym wypoczynkiem. Często goście urodzinowi są w różnym wieku, dlatego dobieramy zabawy tak, by wszyscy uczestnicy byli zaangażowani i mogli wspólnie się bawić. Zdobywanie sprawności na naszym terenie rekreacyjnym wprawia w zachwyt i poczucie szczęścia uczestników. W czasie urodzin ćwiczymy koncentrację, kreatywność, inicjatywę, rozbudzamy zainteresowania, uczymy współodpowiedzialności za grupę, integrujemy uczestników.

Często imprezy urodzinowe przeradzają się we wspaniałe pikniki rodzinne. Tu czekają na dzieci atrakcje, kontakt z naturą, bliskość Ziemi, obcowanie z przyrodą, przygoda, tajemnica, zagadki – urodziny dziecka w takich „okolicznościach przyrody” gwarantują rewelacyjną zabawę. Nasza wioska indiańska przeradza się w tryskające zdrową energią PODWÓRKO. Podwórko miejsce już coraz rzadziej występujące, bo zamienione w parkingi. Podwórko rozbrzmiewające radosnymi okrzykami [żeby nie rzec wrzaskami] gdzie czuć i widać pasję, entuzjazm i zachwyt rozbieganej dziatwy. Cieszymy się, że jest to okazja do wspólnego spędzenia czasu w sposób radosny, zdrowy, aktywny.

Cel jaki nam przyświeca w prowadzeniu zabaw, pikników, imprez integracyjnych w Wiosce Indiańskiej Pocahontas, to stosownie metod Marii Montessori, które dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspierają jego spontaniczną i twórczą aktywność.

ukryte

pierwsze rozwinięcie ukryte

Metoda Marii Montessori - zobacz więcej informacji

Psychologiczne podstawy metody

Podstawę działalności praktycznej i zagadnień teoretycznych Marii Montessori stanowi dziecko i jego rozwój. Jej zdaniem dzieciństwo to bardzo ważny okres dla rozwoju jednostki, w którym zachodzą wszystkie podstawowe procesy twórcze, nadające kształt osobowości. Następuje wówczas stały wzrost i postęp w sferze ciała i ducha, które są ze sobą zintegrowane. Wszystkie dzieci wyposażone są w wewnętrzną energię, która skłania je do aktywności i sprawia, że są niestrudzone, nie boją się wysiłku, wręcz stale go poszukują i wytrwale realizują podjęte działanie. Zdaniem Montessori na tej potrzebie spontanicznej i wszechstronnej aktywności dziecka należy oprzeć wychowanie.
Z otaczającego świata dziecko najpierw nieświadomie, a następnie w sposób zamierzony i świadomy chłonie różne uczucia, zdobywa wiedzę i doświadczenie, które wpływają na jego dalszy rozwój. Proces ten dokonuje się dzięki typowym dla okresu dzieciństwa właściwościom takim, jak: „absorbująca psychika”, „okresy szczególnej wrażliwości”, „polaryzacja uwagi”.

 • Absorbująca psychika
  inaczej chłonny umysł, umożliwia okolicznościowe uczenie się dziecka już od wczesnego okresu życia. Dzięki niej dziecko rejestruje w podświadomości wszelkie informacje docierające z otoczenia, które przenikają umysł i tworzą jego intelektualne predyspozycje. Czyni to mimowolnie i bez wysiłku. Skutkiem jej działanie jest zapisanie w podświadomości obrazu otoczenia oraz powstanie świadomości dziecka.
 • Okresy szczególnej wrażliwości
  tzw. „wrażliwe cykle”, to okresy, w których wrażliwość dziecka nastawiona jest na określone rodzaje bodźców. Dziecko łatwo wtedy opanowuje określone umiejętności. Okresy te są przejściowe, a dziecko w toku rozwoju kieruje swoje zainteresowanie i aktywność na coraz to inne przedmioty i treści, na opanowanie coraz to nowych umiejętności, do opanowania, których dojrzało. W tym czasie dziecko uczy się chętnie i intensywnie.
 • Polaryzacja uwagi
  to zjawisko głębokiego i długotrwałego zainteresowania jednym przedmiotem lub jedną czynnością. Tej długotrwałej i głębokiej koncentracji, dzięki której dziecko dokonuje samodzielnych odkryć, głęboko je przeżywając Montessori przypisywała fundamentalne znaczenie w rozwoju osobowości. Dzięki niej potrafi ono pracować poważnie i w sposób zdyscyplinowany, przeżywając jednocześnie radość i czerpiąc satysfakcję z efektu własnych działań. Zjawisko to występuje tylko wtedy, gdy w procesie wychowania uwzględniane są potrzeby rozwojowe dziecka i gdy wykorzystywane są okresy szczególnej wrażliwości.

Maria Montessori podzieliła dzieci ze względu na wiek:
I poziom – przedszkole – od 3 do 6 lat,
II poziom – szkoła podstawowa – od 6 do 9 lat,
III poziom – szkoła podstawowa – od 9 do 12 lat.

Cele i zadania metody

System wychowania Marii Montessori zwany jest też metodą Montessori. Metoda ta daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Celem metody jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Jest to realizowane poprzez pomoc dziecku w:

 1. rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 2. wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 3. wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 4. osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 5. wypracowaniu podstaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 6. uniezależnieniu od nagrody,
 7. formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 8. szacunku dla pracy innych,
 9. rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 10. osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,
 11. umiłowanie do rzeczywistości i otoczenia.

Głównymi zadaniami metody Marii Montessori są:

 • uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami,
 • samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu
  reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności,
 • koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań,
 • lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu,
 • społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to
  wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz,
  nie przeszkadzaj,
 • obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą
  obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem,
 • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę
  i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania,
  do których jest już gotowe.

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest właściwie przygotowane otoczenie, które wspomaga w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Najważniejszymi elementami tego otoczenia są: wolność, porządek, kontakt z rzeczywistością i naturą –poprzez spacery i wycieczki, piękno (wszystko w klasie musi być dobrze zaplanowane, doskonałej jakości i atrakcyjnie rozmieszczone) oraz materiały dydaktyczne.
Zadaniem materiału dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany jest materiałem rozwojowym. Jest tak przygotowany, rozmieszczony w klasie i udostępniony dzieciom, że tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Umożliwia on wyjście w uczeniu się dziecka od doświadczenia i poznania zmysłowego. Służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu, ale także kształtowaniu się osobowości.
Oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori posiada takie cechy:

 1. prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 2. uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 3. dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,
 4. budzenia ciekawości i zainteresowań dziecka,
 5. przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,
 6. konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 7. logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 8. ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Maria Montessori podzieliła materiał dydaktyczny na;

 • materiał niezbędny do ćwiczeń życia praktycznego, związany z samoobsługą, troską o środowisko,
  zwyczajami i normami społecznymi;
 • materiał „akademicki” służący nauce języka, matematyki i innych dziedzin wiedzy;
 • materiał artystyczny związany z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka;
 • materiał religijny, np. przedstawiające przypowieści biblijne;
 • materiał sensoryczny, rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.

Rola nauczyciela

Środowisko dziecka powinno być przygotowane przez mądrego i wrażliwego nauczyciela, który także jest jego częścią. Nauczyciel będzie wspomagał samodzielne wysiłki dziecka, wnikliwie i systematycznie obserwować dziecko i jego działanie, by niczego nie przeoczyć, zwłaszcza pojawienia się okresu krytycznego, by dostrzec, które dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy. Powinien przy tym stale pamiętać, że podstawą zajęć w klasach Montessori jest samodzielna praca dziecka. Wspierana jest ona indywidualną pomocą nauczyciela tylko wtedy, kiedy to rzeczywiście konieczne i zgodne z dewizą: „pomóż mi to zrobić samemu”.
Nauczyciel ma stworzyć warunki do podejmowania aktywności i wspierać działania dziecka bez nadmiernego narzucania się. Może używać pochwał i innych społecznych wzmocnień. Jednakże powinien być ostrożny w ocenach odnoszących się do pracy dziecka, ponieważ ważne jest, aby rozwijało się u niego poczucie satysfakcji z samej pracy, a nie z aprobaty nauczyciela czy innych osób.
W żadnym wypadku nie może interweniować, gdy dziecko popełni błąd w czasie wykorzystywania materiałów, ponieważ zakłócałby proces sprzężenia zwrotnego. Powinien się też powstrzymywać od interwencji, kiedy dziecko zaczyna poznawać nowe sposoby użycia materiałów, jeśli tylko są one zgodne z celami ich przygotowania.

Dzięki Marii Montessori nastąpił zwrot w myśleniu o dzieciństwie. Dawniej było jasne, że dzieci należy chronić, także przed pewnymi fragmentami rzeczywistości. Drastyczne i dramatyczne aspekty życia były dzieciom oszczędzane. Teraz czas ochrony zostaje zastąpiony przez czas przygotowania – przygotowania dzieci na najgorsze: na życie w świecie nieprzyjemnym i niebezpiecznym.

 

Urodziny dla dzieci organizowane w Wiosce Indiańskiej Pocahontas przeradzają się często w rodzinne, towarzyskie pikniki.

Wioska indiańska - organizacja urodzin

ukryte

pierwsze rozwinięcie ukryte

Gdzie zorganizować urodziny dla dziecka?

Oczywiście w plenerze. Świeże powietrze, kontakt z przyrodą, pełna swoboda, aktywnie, w ruchu to recepta na nietypowe urodziny.

Nasza Wioska Indiańska Pocahontas przeradza się w tryskające zdrową energią PODWÓRKO.

Podwórko miejsce już coraz rzadziej występujące, bo zamienione w parkingi. Podwórko rozbrzmiewające radosnymi okrzykami [żeby nie rzec wrzaskami] gdzie czuć i widać pasję, entuzjazm i zachwyt rozbieganej dziatwy.

Czy łatwo zorganizować urodziny?

TAK! Wioska Indiańska Pocahontas to wymarzone miejsce do urządzenia fantastycznych urodzin zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Często imprezy urodzinowe przeradzają się we wspaniałe pikniki rodzinne.
Cieszymy się, że jest to okazja do wspólnego spędzenia czasu w sposób radosny, zdrowy, aktywny.

Czym się wyróżniamy?

Zdobywanie sprawności na naszym terenie rekreacyjnym wprawia w zachwyt i poczucie szczęścia uczestników. W czasie urodzin ćwiczymy koncentrację, kreatywność, inicjatywę, rozbudzamy zainteresowania, uczymy współodpowiedzialności za grupę, integrujemy uczestników.

Tu czekają na dzieci atrakcje, kontakt z naturą, bliskość Ziemi, obcowanie z przyrodą, przygoda, tajemnica, zagadki – urodziny dziecka w takich „okolicznościach przyrody” gwarantują rewelacyjną zabawę.

Cel jaki nam przyświeca w prowadzeniu zabaw, pikników, imprez integracyjnych w Wiosce Indiańskiej Pocahontas, to stosownie metod Marii Montessori, które dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspierają jego spontaniczną i twórczą aktywność. Celem metody jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Jak zorganizować urodziny dla dziecka?
 • Sprawdzić telefonicznie lub mailowo dostępność terminu
 • Wypełnić formularz rezerwacji ze str. www
 • Zaprosić gości, można skorzystać z zaproszeń ze str. www, poprosić gości o potwierdzenie w przeddzień i punktualne przybycie w dniu imprezy
 • Zrobić zakupy spożywcze i naczynia jednorazowe tydzień wcześniej - patrz poniżej przykłady menu urodzinowego
 • 3 dni przed urodzinami potwierdzić rezerwację sms-em, mailem lub telefonicznie
 • 2 dni przed urodzinami spakować rzeczy
Na „cebulkę” czyli jak ubrać dziecko w plener?

Wioska Indiańska Pocahontas to wspaniałe miejsce gdzie można biegać co sił w nogach po trawie, czołgać się po Ziemi, zjeżdżać z naszej GÓRY MOCY na pupie, skradać się i tarzać w słomie, umazać twarz farbami, rzucać balonami z wodą, tańczyć w dyżurnej kałuży [po obfitym deszczu], czyli być szczęśliwym dzieckiem.
Taka forma aktywności fizycznej zachęca do przywdziania stosownego, sportowego, samoczyszczącego się stroju.

Ubieramy dzieci na „cebulkę”

Pamiętamy o kurtkach przeciwdeszczowych. Zalecany strój jak na wycieczkę w góry.

Dzieci często są ubrane za lekko. Jeżdżąc samochodem i dowożąc dzieci do przedszkola i szkoły nie czujemy faktycznej temperatury. W czasie 4-5 godzin zabawy w plenerze temperatura może się zmienić diametralnie. Czasem warto pomyśleć o stroju do przebrania dla dziecka: spodenki, skarpetki, bluza. Dzięki temu będzie mogło czuć się swobodnie i nie urazi rodziców brakiem szacunku do odświętnego ubranka.

Wybrudzone dziecko, to szczęśliwe dziecko, któremu często zazdrościmy w byciu „tu i teraz” czyli umiejętności całkowitego zapomnienia.

Jakie powinny być dobre buty dla dzieci?

Najlepsze jest pełne, sportowe obuwie. Dobrze dopasowane z elastyczną podeszwą, wygodne do biegania. Wczesną wiosną, jesienią, po deszczu mile widziane jakże modne obecnie – kalosze. Sandały nie zawsze są dobrym obuwiem.
Odkryte palce są narażone na bliskie spotkania z patykami, kamieniami, pszczołami, podeszwami współplemieńców.

5 najlepszych rzeczy dla dziecka na łonie przyrody.
 1. Odpowiednie obuwie
 2. Kurtka typu wiatrówka, przeciwdeszczowa z kapturem
 3. Bluza dresowa, polar, podkoszulka
 4. Czapeczka, chusteczka, kapelusik
 5. Plecak z zapasowymi spodenkami i prowiantem
Piniata nie, nie można

W naszej wiosce nie chcemy scen aktów przemocy i rywalizacji, walenia pałą w obrazy zwierzątek i miliona ścinków bibuły czy plastikowych confetti.

Gdy solenizant ma focha ?

Zdarza się, że dziecko jest zmęczone czy zaspane, czasem są to malutkie dzieci, które są bardzo przejęte urodzinami, nowym miejscem, przygotowaniami. To wielkie przeżycie, tu tak dużo się dzieje. W takich sytuacjach zachęcamy Rodziców do wzięcia udziału w kilku wspólnych zabawach, by dziecko nabrało zaufania i oswoiło się z miejscem.

Dzieci uwielbiają zabawy z Rodzicami.

100 lat ! Przyjęcie urodzinowe, przepisy kulinarne

Zachęcamy do zdrowego poczęstunku bez słodyczy, chipsów, paluszków i innych „fastfoodowych” zamienników zdrowego jedzonka. Najlepiej przygotować kilka różnorodnych przysmaków i ustawić je na tzw. szwedzkim stole. Wtedy każde dziecko będzie mogło wybrać coś dla siebie.

Tort, owoce, kanapki czy sałatka, woda czy soczek są wystarczające.

Na powietrzu wszystko smakuje wybornie i nawet zwykła kromka chleba z ogniska staje się niezwykłą potrawą.
3 godziny urodzinowe szybko mijają i mamy tyle atrakcji do zaliczenia, że doprawdy nie ma potrzeby skupiać się zbytnio na jedzeniu, ponieważ cały czas dzieci są bardzo zajęte.

Tort, muffinki czy arbuz? Lodówki brak

Nie mamy lodówki do przechowania tortu.

W przypadku upałów tort jemy na początku imprezy urodzinowej, po powitaniu, malowaniu twarzy krótkiej integracji uczestników.

Jak rozwiązać temat fruwających na wietrze kubków? Napoje

Picie dla dzieci można przygotować w podpisanych buteleczkach lub kartonikach [są bardziej stabilne niż plastikowe kubeczki].

Poczęstunek, tort, napoje, naczynia jednorazowe zapewniają Rodzice.

CZAJNIK - gorący temat

Na miejscu są czajniki tak, więc można przygotować kawę i herbatę.
Można przywieźć swój niezależny czajnik.

OGNISKO - GRILL - jeszcze bardziej gorący temat

Ognisko jest dla wszystkich uczestników do wspólnego korzystania. Dzielimy się ogniskiem między sobą.

Nad ogniskiem są 2 ruszty, na których można położyć kiełbaski i upiec. Mamy na wyposażeniu grille bez węgla, które można wypożyczyć. WĘGIEL prosimy przywieźć ze sobą.

Można przywieźć swojego grilla i węgiel jeśli ktoś zamierza więcej piec i chciałby być niezależnym od innych gości.

Smaczne piknikowe potrawy na imprezę plenerową można samodzielnie przygotować w domu a w wiosce indiańskiej uzupełnić smakołyki o potrawy grillowane. Można zamówić catering, który dowiezie wszystko na miejsce.

GDZIE SIEDZIMY? Urodzinowy stół.

Każda grupa urodzinowa ma do dyspozycji stół i ławy zapewniające miejsca dla odpowiedniej ilości dzieci. Nasze meble wioskowe są przaśne jak na wioskę przystało, dlatego też jeśli ktoś ma życzenie może wedle własnej potrzeby nakryć go obrusem, czy udekorować.

Rodzice, którzy pozostają z dziećmi mogą korzystać z tych miejsc ponieważ dzieci praktycznie przy stole nie siedzą. Cały czas biegamy, bawimy się i do stołu przychodzimy na tort, przekąskę i picie.

Rodzice mogą bawić się z nami, piec kiełbaski, piknikować, bujać w obłokach czyli WYPOCZYWAĆ.

ŚMIECI zabieramy ze sobą

Śmieci, ach te śmieci …

Każdy uczestnik deklaruje przy rezerwacji, że sprzątnie po sobie i zabierze śmieci.

Proszę o zabranie worków na śmieci a potem o zabranie ich ze sobą do swojego kontenera. Dziękujemy!

POGODA - u nas zawsze jest pogoda, nawet gdy pada deszcz ...

... bawimy się pod zadaszeniem ...
... jeszcze nigdy żadne dziecko nie narzekało na deszcz, na pogodę, nigdy ...
... ale Rodzice czasami ...

W największym Tipi mieści się do 40 osób. Tam można tańczyć, śpiewać, zdobywać indiańskie sprawności, które nie wymagają otwartego terenu. Rozpalamy wewnątrz ognisko i zacieśniamy więzy przyjaźni.

W średnim Tipi mieści się ok. 20 osób, a w mniejszym 10.

Stoły i ławy również są zadaszone.

Dzieci chętnie bawią się nawet gdy lekko pada, tak więc wskazane jest gumowe obuwie i kurteczki z kapturem. Naszym zadaniem jest zabawiać naszych Gości bez względu na ew. opady.

My sprawimy, iż każdy Indianin opuszczający Wioskę Indiańską Pocahontas przekona się, że pogoda zawsze jest dobra.

Czasem warto pomyśleć o stroju do przebrania dla dziecka: spodenki, skarpetki, bluza. Dzięki temu będzie mogło czuć się swobodnie i nie urazi Rodziców brakiem szacunku do odświętnego ubranka.

Wybrudzone dziecko, to szczęśliwe dziecko, któremu często zazdrościmy w byciu „tu i teraz” czyli umiejętności całkowitego zapomnienia.

Rodziców i gości często zapraszamy do wspólnej zabawy, dlatego warto również się ubrać w strój „zapomnienia".

NAGRODY. Prezenty dla gości na urodzinach dziecka.

Można zaplanować zakup drobnych upominków dla dzieci w sklepiku indiańskim a mogą to być dyplomy.

DYPLOMY

Dysponujemy dyplomami za udział w dzielnym zdobywaniu sprawności, którymi to można nagrodzić uczestników zabawy.
Cena ok. 3 zł

PUNKTUALNOŚĆ czy popłaca?

Proszę zachęcić Gości do punktualnego przybycia i sportowego stroju dostosowanego do pogody. W praktyce często się okazuje, że „schodzenie się” gości trwa 1 godzinę, co niepotrzebnie rozprasza uwagę uczestników.

Czy można zrezygnować z rezerwacji i czuć się z tym dobrze?

Oczywiście w każdej chwili można zrezygnować, odwołać lub zmienić termin. Nie pobieramy zaliczki ale bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie, by nie blokować miejsca i żebyśmy nie wypatrywali z utęsknieniem solenizantów w pełnym rynsztunku zabawowym.

Wioska indiańska - urodziny indiańskie - program urodzin

Wioska indiańska - zdobywanie sprawności

ŚWIAT INDIAN - ETAP WTAJEMNICZENIA

I Zapoznanie ze światem Indian i Wioską Indiańską Pocahontas:
- Oprowadzenie po Wiosce Indiańskiej
- W kręgu przy ognisku wprowadzenie w rytuały i obrzędy
- Przyjęcie do szczepu indiańskiego - wręczenie pierwszych piór
- Malowanie twarzy
- Zapoznanie z tablicą indiańskich praw

II ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI INDIAŃSKICH

 • indiański tor przeszkód
 • indiańskie kręciołki
 • rzuty do celu Wioska indiańska - zdobywanie sprawności
 • indiańskie narty
 • strzelanie z łuku
 • bieg Apacza
 • wyścigi jaszczurek
 • mecz drużynowy indiańską piłką
 • pajęczyna - próba sprytu
 • łapanie byka za rogi - rzut obręczą na rogi
 • przeciąganie liny
 • próba milczenia
 • wyścigi węży Wioska indiańska - zdobywanie sprawności
 • wyprawa do labiryntu
 • gra na bębnie
 • marzenia
 • pogoń za bizonem
 • wykonywanie wisiorków i wiele innych do wyboru

Zabawy i sprawności dobierane są do wieku uczestników i dopasowane do pogody. Czas trwania 3 godziny.

URODZINY CZAS ZACZĄĆ!

Proponowane godziny urodzin w tygodniu to 17:00 – 20:00
W soboty i niedziele od 11:00 - 14:00 oraz od 15:00 – 18:00

Prosimy o wcześniejszą rezerwację szczególnie w czerwcu.

Można urządzić wspólne urodziny dla 2 lub 3 solenizantów.

CENNIK

Wioska indiańska - cennik

REZERWACJA formularz do pobrania i wypełnienia

Rezerwacja terminu - formularz

Rezerwujemy poprzez wypełnienie i wysłanie .:: formularza REZERWACJA ::. oraz przez telefon, upewniając się, że są wolne miejsca.

Można wstępnie zarezerwować 2 terminy, można w każdej chwili odwołać i zrezygnować, bądź przenieść na inny termin.

UWAGA!
KONIECZNE potwierdzenie telefoniczne 2 dni przed imprezą,
inaczej będzie anulowana.

ZAPROSZENIA do pobrania i wydruku

Zaproszenia na indiańskie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie A5
Szamanka
Zaproszenie TIPI
Szamanka
Zaproszenie A5
Wódz
Zaproszenie TIPI
Wódz
Zaproszenie A5 - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie

Zaproszenia dla dziewczynki i dla chłopca

  Zaproszenie A5
Szamanka i Wódz
Zaproszenie TIPI
Szamanka i Wódz
 
  Zaproszenie A5 - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
 

Zaproszenia na pirackie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie

Wioska indiańska - pirackie urodziny

Co Was czeka kamraci na pirackich urodzinach?

 • Zatwierdzenie i zaprzysiężenie pirackiego kodeksu praw
 • Przygotowanie do wyprawy - zdobywanie łupów
 • W poszukiwaniu skarbu
 • Marunowanie
 • Abordaż
 • Wyprawa po skarb
 • Podział łupów
 • Zabawy kamrackiej braci przy grogu przeciw szkorbutowi
  i sucharach z robalami.


Ahoj !!!!!!!

Zabawy i sprawności dobierane są do wieku uczestników i pogody. Czas trwania 3 godziny.

URODZINY CZAS ZACZĄĆ!

Proponowane godziny urodzin w tygodniu to 17:00 – 20:00
W soboty i niedziele od 11:00 - 14:00 oraz od 15:00 – 18:00

Prosimy o wcześniejszą rezerwację szczególnie w czerwcu.

Można urządzić wspólne urodziny dla 2 lub 3 solenizantów.

CENNIK

Wioska indiańska - cennik

REZERWACJA formularz do pobrania i wypełnienia

Rezerwacja terminu - formularz

Rezerwujemy poprzez wypełnienie i wysłanie .:: formularza REZERWACJA ::. oraz przez telefon, upewniając się, że są wolne miejsca.

Można wstępnie zarezerwować 2 terminy, można w każdej chwili odwołać i zrezygnować, bądź przenieść na inny termin.

UWAGA!
KONIECZNE potwierdzenie telefoniczne 2 dni przed imprezą,
inaczej będzie anulowana.

ZAPROSZENIA do pobrania i wydruku

Zaproszenia na indiańskie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie A5
Szamanka
Zaproszenie TIPI
Szamanka
Zaproszenie A5
Wódz
Zaproszenie TIPI
Wódz
Zaproszenie A5 - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie

Zaproszenia dla dziewczynki i dla chłopca

  Zaproszenie A5
Szamanka i Wódz
Zaproszenie TIPI
Szamanka i Wódz
 
  Zaproszenie A5 - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
 

Zaproszenia na pirackie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie

Wioska indiańska - gliniane urodziny

w pracowni artystycznej "Gliniany Zapał".

Warsztaty dla dzieci i całych Rodzin z cyklu „Rozum na wakacjach”.

W programie:

 • Zapoznanie z surowcem - gliną i narzędziami
 • Zapoznanie z podstawowymi metodami formowania gliny i poszczególnymi etapami procesu wytwórczego
 • Formowanie wyrobów (kubki, miseczki, figurki, biżuteria, zwierzątka) z plastra, z bryły, z kuleczek, z wałeczków. Dzieła sztuki zabieramy do domu lub zostawiamy do wypału.

Czas trwania warsztatów - 1-2 godz. zabawy z gliną + zabawa w plenerze - do ustalenia.

Zapraszamy do wspólnego lepienia całe Rodziny od Juniora do Seniora.

URODZINY CZAS ZACZĄĆ!

Proponowane godziny urodzin w tygodniu to 17:00 – 20:00
W soboty i niedziele od 11:00 - 14:00 oraz od 15:00 – 18:00

Prosimy o wcześniejszą rezerwację szczególnie w czerwcu.

Można urządzić wspólne urodziny dla 2 lub 3 solenizantów.

CENNIK

Wioska indiańska - cennik

REZERWACJA formularz do pobrania i wypełnienia

Rezerwacja terminu - formularz

Rezerwujemy poprzez wypełnienie i wysłanie .:: formularza REZERWACJA ::. oraz przez telefon, upewniając się, że są wolne miejsca.

Można wstępnie zarezerwować 2 terminy, można w każdej chwili odwołać i zrezygnować, bądź przenieść na inny termin.

UWAGA!
KONIECZNE potwierdzenie telefoniczne 2 dni przed imprezą,
inaczej będzie anulowana.

ZAPROSZENIA do pobrania i wydruku

Zaproszenia na indiańskie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie A5
Szamanka
Zaproszenie TIPI
Szamanka
Zaproszenie A5
Wódz
Zaproszenie TIPI
Wódz
Zaproszenie A5 - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie

Zaproszenia dla dziewczynki i dla chłopca

  Zaproszenie A5
Szamanka i Wódz
Zaproszenie TIPI
Szamanka i Wódz
 
  Zaproszenie A5 - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
 

Zaproszenia na pirackie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie

Wioska indiańska - ogrodnicze urodziny

 

"Od nasionka do jedzonka"
w Wiosce Indiańskiej Pocahontas.

Piknik dla dzieci i całych Rodzin - 4 PORY ROKU

Program:
JESTEM OGRODNIKIEM – kopiemy, grabimy, siejemy

 

 • Zapoznanie z wioską indiańską i rozpoznanie terenu.
 • Kilka zabaw integracyjnych: biegamy, skaczemy, ćwiczymy.
 • Prace w ogrodzie: przygotowanie gleby, grabienie, robienie grządek, wysiewanie nasion, podlewanie roślin, spulchnianie, oczyszczanie z chwastów, przerywanie, pikowanie, rozpoznawanie roślin.
 • Zapoznanie z terminami: ściółkowanie, podniesiona grządka, pozyskiwanie deszczówki, kompost.

Obowiązują stroje robocze (szczególnie przy glinie)!

URODZINY CZAS ZACZĄĆ!

Proponowane godziny urodzin w tygodniu to 17:00 – 20:00
W soboty i niedziele od 11:00 - 14:00 oraz od 15:00 – 18:00

Prosimy o wcześniejszą rezerwację szczególnie w czerwcu.

Można urządzić wspólne urodziny dla 2 lub 3 solenizantów.

CENNIK

Wioska indiańska - cennik

REZERWACJA formularz do pobrania i wypełnienia

Rezerwacja terminu - formularz

Rezerwujemy poprzez wypełnienie i wysłanie .:: formularza REZERWACJA ::. oraz przez telefon, upewniając się, że są wolne miejsca.

Można wstępnie zarezerwować 2 terminy, można w każdej chwili odwołać i zrezygnować, bądź przenieść na inny termin.

UWAGA!
KONIECZNE potwierdzenie telefoniczne 2 dni przed imprezą,
inaczej będzie anulowana.

ZAPROSZENIA do pobrania i wydruku

Zaproszenia na indiańskie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie A5
Szamanka
Zaproszenie TIPI
Szamanka
Zaproszenie A5
Wódz
Zaproszenie TIPI
Wódz
Zaproszenie A5 - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie

Zaproszenia dla dziewczynki i dla chłopca

  Zaproszenie A5
Szamanka i Wódz
Zaproszenie TIPI
Szamanka i Wódz
 
  Zaproszenie A5 - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
 

Zaproszenia na pirackie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie

Rodzice mogą bawić się z nami, piec kiełbaski, piknikować,
bujać w obłokach na hamakach czyli WYPOCZYWAĆ !

Wioska indiańska - malarskie urodziny

w pracowni artystycznej "Gliniany Zapał"

Warsztaty dla dzieci i całych Rodzin z cyklu „Rozum na wakacjach”.

ZABAWA MALARSKA to malowanie spontaniczne z elementami metody Arno Sterna (www.arnostern.com), którą autor nazywa „formulacją" czyli "malowaniem śladu”. Malowanie do dużych i bardzo dużych formatów. Uczestnicy mają pozostawioną swobodę wyrazu bez sugestii, oceny i omawiania wykonanych prac. Malujemy na stojąco w ciszy i skupieniu.

„Chodzi o drogę ucieczki przed rozumem” - jak mawia Arno Stern.

Tym chętniej zapraszamy do wspólnego malowania całe Rodziny od Juniora do Seniora.

Dorośli mają niepowtarzalną okazję doświadczyć kreatywnej podróży i głębokiego relaksu.
Można w tym czasie piec kiełbaski na grillu w plenerze wioski indiańskiej.

Czas trwania warsztatów - 1,5 godz. zabawy malarskiej, 1,5 godz. zabawy w plenerze - do uzgodnienia.

URODZINY CZAS ZACZĄĆ!

Proponowane godziny urodzin w tygodniu to 17:00 – 20:00
W soboty i niedziele od 11:00 - 14:00 oraz od 15:00 – 18:00

Prosimy o wcześniejszą rezerwację szczególnie w czerwcu.

Można urządzić wspólne urodziny dla 2 lub 3 solenizantów.

CENNIK

Wioska indiańska - cennik

REZERWACJA formularz do pobrania i wypełnienia

Rezerwacja terminu - formularz

Rezerwujemy poprzez wypełnienie i wysłanie .:: formularza REZERWACJA ::. oraz przez telefon, upewniając się, że są wolne miejsca.

Można wstępnie zarezerwować 2 terminy, można w każdej chwili odwołać i zrezygnować, bądź przenieść na inny termin.

UWAGA!
KONIECZNE potwierdzenie telefoniczne 2 dni przed imprezą,
inaczej będzie anulowana.

ZAPROSZENIA do pobrania i wydruku

Zaproszenia na indiańskie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie A5
Szamanka
Zaproszenie TIPI
Szamanka
Zaproszenie A5
Wódz
Zaproszenie TIPI
Wódz
Zaproszenie A5 - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie A5 - Wódz
pobierz zaproszenie

Zaproszenia dla dziewczynki i dla chłopca

  Zaproszenie A5
Szamanka i Wódz
Zaproszenie TIPI
Szamanka i Wódz
 
  Zaproszenie A5 - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
Zaproszenie TIPI - Szamanka i Wódz
pobierz zaproszenie
 

Zaproszenia na pirackie urodziny
do pobrania i wydrukowania

Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie
Zaproszenie na pirackie urodziny
Pobierz zaproszenie

Urodziny dla doroslych

Urodziny pt. "Krasnoludy są wśród nas"

Wioska indiańska - cennik

Wioska indiańska - cennik

Urodziny z kucykami

Urodziny dla małych koniarzy. Specjalna oferta dla dzieci, które chciałyby urodziny przy konikach, z konikami, na konikach.

Przejażdżki na kucykach należy wcześniej uzgodnić.

Cena uzależniona od czasu jazdy i ilości kucyków..

Wioska indiańska - komunie

Komunijna impreza plenerowa w wiosce Indiańskiej Pocahontas z atrakcjami zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci – wspaniały pomysł na piknik rodzinny.

Wioska indiańskaMaj jest tym pięknym miesiącem, który tak bardzo cieszy zieloną trawą, kwitnącymi mniszkami, jabłoniami, czeremchą i konwaliami. Kiedy jest ciepło ale jeszcze nie upalnie, wtedy najchętniej chce się przebywać na świeżym powietrzu, wdychać zapachy, bujać na hamaku czy posiedzieć przy ognisku. Atrakcje dla dzieci i dorosłych gwarantowane.
Przyjęcie komunijne w Wiosce Indiańskiej Pocahontas może sprawić wielką frajdę zarówno dorosłym jak i dzieciom. Nie trzeba siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu przy stole, skupiając się tylko na jedzeniu. Aż się prosi, by przyjęcie komunijne było wspólną, radosną, wielopokoleniową zabawą na łonie natury. Można pospacerować a nawet pobiegać z dzieciakami, brać udział w wesołych konkurencjach. Dzieciaki to uwielbiają. Jest to fenomenalny, tryskający zdrowiem, wprawiający w zachwyt uczestników sposób na urządzenie i zorganizowanie komunii.

Maj miesiącem zakochanych i komunii chciałoby się rzec!

JEDZENIE

Smaczne piknikowe potrawy na imprezę plenerową można samodzielnie przygotować w domu a w wiosce indiańskiej  uzupełnić smakołyki o potrawy grillowane. Można zamówić catering, który dowiezie wszystko na miejsce.
Na powietrzu wszystko smakuje wybornie i nawet zwykła kromka chleba z ogniska staje się niezwykłą. Organizacja atrakcyjnej komunii w plenerze staje się wielką przyjemnością.

Do dyspozycji uczestników są zadaszone ławo-stoły chronione przed słońcem i ew. deszczykiem.

PROGRAM

Program dopasowujemy do potrzeb uczestników, czasu trwania imprezy oraz ich indywidualnych sugestii. Jako ramowy program może posłużyć program z zakładki PIKNIKI RODZINNE czy URODZINY.

Wioska indianska

Uwagi dla rodziców i opiekunów dzieci

Wioska indiańska nie jest placówką wychowawczo-oświatową i nie świadczy usług opiekuńczo–wychowawczych placówek merytorycznie do tego celu powołanych. Grupy zorganizowane dziecięco-młodzieżowe obowiązuje zabezpieczenie opieką w rekreacji:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym – do 10 dzieci na 1 opiekuna
 • Dzieci w wieku szkolnym – do 20 dzieci na 1 opiekuna
 • Indywidualnie – za bezpieczeństwo dzieci odpowiada rodzic lub opiekun

Na terenie wioski obowiązuje:

 • Obowiązkowa opieka rodziców, opiekunów  nad dziećmi i nieletnimi
 • Zakaz samowolnego używania sprzętu rekreacyjnego i rozpalania ognisk
 • Zakaz wnoszenia rzeczy niebezpiecznych
 • Zakaz zaśmiecania, dewastacji i spożywania alkoholu
 • Zakaz samowolnego oddalania się od grupy

Regulamin obiektu rekreacyjnego Wioska Indiańska Pocahontas
Zabrodzie 27, 52-351 Wrocław

Wioska indiańska Pocahontas - i ty możesz zostać indianinem

Wioska indiańska - kontakt - dojazd

W celu rezerwacji miejsc prosimy o kontakt:

tel. 605 999 098
e-mail: indianie@printylandia.pl

Szamanka Augusta Andryszczyk, tel. 605 999 098

Imprezy plenerowe firma SZOŁBIZNES
Natalia Floryn, tel. 607 989 818